ثبت شرکت

اولین اتفاقی که در حیات حقوقی یک شرکت تجاری حادث می شود تشکیل و ثبت آن شرکت است.

۲تشکیل و ثبت شرکت تجاری همانند متولد شدن شخص حقیقی است،کلیه ی شرکت های تجاری در مرحله ی تشکیل ماهیت قراردادی دارند زیرا شرکت های تجاری از توافق بین اشخاص حاصل می شوند و این توافق در قالب قرارداد محقق می شود.

مطابق نظر قالب حقوق مدنی عقد عبارت است از توافق اراده ها برای ایجاد اثر حقوقی به این ترتیب تشکیل شرکت تجاری در زمره ی اعمال حقوقی است.با توجه به ماهیت قراردادی تشکیل شرکت های تجاری در تشکیل شرکت ها باید شرایط عمومی صحت معاملات موضوع ماده ی ۱۹۰ ق.م مراعات شود.

طرفین قرارداد باید اهلیت،قصد و رضا داشته باشند و جهت آن باید مشروع باشد.