شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص؟

دوگانگی در ثبت شرکت:

اگر فردی دچار دوگانگی در تاسیس شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص بود بهتر است به دلایل زیر شرکت مسئولیت محدود ثبت کند:

-اولا از هر نظر مسئولیت های کیفری آن کمتر است.

-ثانیا از نظر قوانین و صورت جلسات بسیار ساده تر است.

-در شرکت مسئولیت محدود مدیران برای مدت نامحدود انتخاب می شوند اما در سهامی خاص به مدت 2 سال انتخاب انتخاب می گردند.